top of page

Arolygiad ysgol

O dan Adran 10 Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996, mae Estyn yn cynnal arolygiadau o ysgolion meithrin a chynradd cynhaliol. I gael gwybodaeth lawn am yr hyn y mae Estyn yn ei archwilio os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Mae Estyn yn arolygu yn erbyn y pum maes hyn:

Estyn-Logo-800x211-1.jpg

1

Dysgu

1.1 Safonau a chynnydd mewn dysgu a sgiliau

2

Lles ac agweddau at ddysgu

 

2.1 Lles

 

2.2 Agweddau at ddysgu

3

Profiadau addysgu a dysgu

3.1 Ehangder, cydbwysedd a phriodoldeb cwricwlwm yr ysgol

 

3.2 Addysgu ac asesu

4

Gofal, cefnogaeth ac arweiniad

4.1 Datblygiad personol

 

4.2 Diogelu

5

Arweinyddiaeth a rheolaeth

5.1 Ansawdd ac effeithiolrwydd arweinwyr a rheolwyr

 

5.2 Prosesau hunanarfarnu a chynllunio gwella

 

5.3 Dysgu proffesiynol

Roedd yr arolygiad diwethaf o'n hysgol ym mis Mawrth 2017.

Perfformiad Cyfredol

Mae perfformiad cyfredol yr ysgol yn rhagorol oherwydd:

 

 • Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol wrth ddatblygu eu holl sgiliau ar draws y cwricwlwm erbyn diwedd eu hamser yn yr ysgol

 • Mae gan bron pob disgybl sgiliau meddwl a dysgu annibynnol rhagorol

 • Mae disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cyflawni cystal â'u cyfoedion ac, mewn rhai meysydd, maent yn cyflawni'n well na'u cyfoedion

 • Mae bron pob disgybl yn trin ei gilydd, staff ac oedolion â pharch a chwrteisi gwirioneddol, yn cydweithio'n effeithiol ac yn ymddwyn yn rhagorol mewn gwersi ac o amgylch yr ysgol

 • Mae staff yn darparu ystod o brofiadau dysgu arloesol a chreadigol iawn sy'n cymell bron pob disgybl yn eithriadol o dda

 • Mae gan yr ysgol ethos Cymraeg cryf lle mae bron pob disgybl yn defnyddio'r Gymraeg yn hyderus ac yn gywir

 • Mae safon yr addysgu yn gyson dda ar draws yr ysgol gydag elfennau o ragoriaeth

 • Mae gweithdrefnau effeithiol ar gyfer asesu a chofnodi cynnydd disgyblion

 • Mae'r ysgol yn gymuned ofalgar a chefnogol sy'n creu ethos cynhwysol, cynnes a chyfeillgar

 • Mae amgylchedd yr ysgol yn ddeniadol, yn ysgogol ac o ansawdd uchel

Rhagolygon ar gyfer Gwella

Mae rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwella yn rhagorol oherwydd:

 

 • Mae'r pennaeth yn darparu arweinyddiaeth arloesol, gadarn ac effeithiol iawn

 • Mae gan aelodau o'r uwch dîm rheoli rolau pendant sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at welliannau

 • Mae gan arweinwyr a staff ddisgwyliadau uchel iawn o'u hunain, ei gilydd a'r disgyblion

 • Mae ysbryd tîm eithriadol o gryf yn yr ysgol

 • Mae systemau hunanarfarnu eithriadol sydd wedi'u hymgorffori'n gadarn dros gyfnod o amser

 • Mae'r cynllun datblygu ysgol yn canolbwyntio'n glir ar godi safonau

 • Mae gan yr ysgol ystod o bartneriaethau effeithiol iawn sy’n gwneud cyfraniad eithriadol tuag at godi safonau a chefnogi lles bron pob disgybl

 • Mae'r ysgol yn rhannu arfer rhagorol i godi a chynnal safonau llythrennedd a rhifedd ledled Cymru

 • Mae arweinwyr yn gwneud defnydd medrus iawn o staff ac adnoddau

 • Mae gan lywodraethwyr ddealltwriaeth bwrpasol o gryfderau a meysydd i'w gwella

Dadlwythwch yr arolygiad llawn yma

bottom of page