top of page

Presenoldeb

Llythyr at holl Rieni a Gofalwyr plant a phobl ifanc yn yr Ysgolion Casnewydd

Rydym i gyd am sicrhau’r gorau ar gyfer holl blant a phobl ifanc Casnewydd, a hoffem ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd gan eich atgoffa am bwysigrwydd presenoldeb da yn yr ysgol.

Beth yw presenoldeb da?

95% ydy presenoldeb da, ac rydym yn disgwyl i’r rhan fwyaf o blant gyrraedd y safon hon. Mae tua 3000 o blant ysgolion cynradd yn cyflawni hyn.  Mae ysgolion ar agor i ddisgyblion ar 190 niwrnod y flwyddyn. Felly, mae 175 niwrnod ar gael ar gyfer gwyliau, gorffwys ac apwyntiadau di-frys.

Beth yw manteision presenoldeb da?

Mae presenoldeb da o les trwy: 

  • Cadw i fyny gyda gwaith ysgol

  • Sicrhau bod plant yn cyrraedd eu cynnydd disgwyliedig

  • Cwrdd â ffrindiau, a dysgu a chwarae gyda’i gilydd

  • Dysgu sgiliau bywyd hollbwysig, fel presenoldeb cyson ac yn cyrraedd yn brydlon

  • Ac rydych yn gwybod yn union ble mae eich plentyn, os yw ef neu hi yn yr ysgol.

Beth yw canlyniadau presenoldeb gwael?

Yn bwysicaf oll, bydd eich plentyn yn colli allan ar ddysgu ac ar gysylltu’n gymdeithasol yn yr ysgol. Gall rhywbeth arbennig ar gyfer pen-blwydd ddigwydd ar ôl oriau ysgol neu dros y Sul; gall gwyliau ddigwydd pan fydd yr ysgol ar gau. Mae llawer o alwadau ar blant a phobl ifanc, o ran gwybodaeth a phrofi, trwy gydol eu gyrfaoedd ysgol. Mae dysgu ochr yn ochr â'ch cyfoedion yn golygu na fyddwch ar ôl, a ni fydd angen dal i fyny.

Mae hyn yn wir am fwy na diwrnod, wythnos, neu'n hirach.

Gall y rhai nad ydynt yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd ddifaru am hyn am weddill eu bywydau.

Mae angen presenoldeb rheolaidd gan y gyfraith, ac mae Cymru yn cyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig a dirwyon, o fis Medi, ar gyfer rhieni sydd â phlant sydd â mwy na 5 niwrnod o absenoldeb heb awdurdod. Gall hyn gael ei gyhoeddi ar gyfer unrhyw absenoldeb nas awdurdodwyd gan yr ysgol, gan gynnwys gwyliau. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyhoeddi hysbysiadau hyn pan fydd pryderon yn cael eu codi gan yr ysgol neu'r heddlu. Mae'r ddirwy yn £120  neu yn £60 os caiff ei thalu o fewn 28 niwrnod.

Cysylltiadau

Os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol am unrhyw reswm, cysylltwch â'r ysgol i esbonio’r sefyllfa iddynt.

Os oes angen cymorth a chyngor ag unrhyw anawsterau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Lles Addysg ar 01633 210615 neu e-bostiwch inclusionadmin.support@newport.gov.uk

bottom of page